• 30 oktober 2019
  • by Jan Martin Wilschut
  • 152

B&W van Amsterdam hebben besloten dat er vanaf 2025 alleen nog emissieloos gevaren mag worden op de Amsterdamse binnenwateren. Voor schepen met een motor betekent dit dat die motor alleen nog electrisch mag zijn. Voorlopig lijkt dit beperkt te worden tot de grachtengordel met als grens de Singelgracht. Het exacte gebied is nog niet bekend.

Ook u kunt een bezwaarschrift indienen:

Op termijn is uitbreiding van het gebied waarvoor de maatregel geldt te verwachten.

Eerder dit jaar is de nota Varen 1 aangenomen, de nota Varen 2 die voor de recreatievaart van veel meer belang is ligt nu ter inzage en inspraak.

Het Watersportverbond, de Hiswa en de Verenigde Nautische Bedrijven proberen zowel via het lobbycircuit als met het indienen van zgn. Zienswijzen (bezwaarschriften) uitstel en aanpassing te realiseren. Ook individuele verenigingen waaronder De Koenen dienen zienswijzen in om bezwaar te maken tegen het voorgenomen besluit.

Maar ook u als individuele watersporter kan bezwaar maken. Dit kan nog tot 4 november aanstaande, de termijn is dus nog maar kort. Om u te helpen is door het Watersportverbond een voorbeeldbrief opgesteld die u helemaal onderaan aantreft.

Ook kunt u online bezwaar maken via de onderstaande link. Als u deze kopieert in uw browser komt u op de betreffende pagina van de Gemeente Amsterdam.

https://formulier.amsterdam.nl/thema/bestuur-organisatie/ruimte-economie/inspraak-varen-2/

Als u net als het bestuur van mening bent dat op z’n minst de termijn waarop de Gemeente haar plannen wil invoeren veel te kort is, pak dan uw kans om bezwaar te maken. Hoe meer mensen dit doen hoe groter de kans dat de Gemeente inziet dat zij haar plannen moet bijstellen.

Namens het bestuur, Michel Gijzelaar

Voorbeeldbrief:

Gemeente Amsterdam
Programma Varen
t.a.v. secretariaat
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

Datum…

Contactpersoon: …
Betreft: Zienswijze op de Nota Varen II van de gemeente Amsterdam

Geachte meneer, mevrouw,

Al … jaren lig ik met mijn boot in Amsterdam. Ik geniet van het varen binnen en buiten de stad. Soms met vrienden, soms alleen. Het geeft me de ene keer rust, de andere keer gezelligheid.

Uitstootvrij varen
Helaas is emissieloos varen in Amsterdam voor mij binnen de gestelde termijn niet haalbaar.

Ik vaar niet alleen op het Amsterdamse binnenwater, maar ook op het IJ en ver buiten Amsterdam. Een eventueel emissieloze motor moet dus ook sterk genoeg zijn om op groot water met veel wind of stroming te kunnen varen. Is de huidige techniek al zo ver?

Het ombouwen van een motor naar een emissieloze versie of het opnieuw plaatsen van een emissieloze voortstuwing kost minimaal een paar duizend euro en is voor mij niet te betalen. Bovendien is de investering groter dan de waarde van mijn boot. Ik verzoek u dan ook om

  1. De termijn van 2025 te verlengen naar minimaal 2030
  2. Te komen met een subsidieprogramma voor ombouw naar of aanschaf van emissieloze voortstuwing.

Gebeurt bovenstaande niet, dan zien ik mij genoodzaakt te stoppen met de watersport of te vertrekken naar een haven buiten Amsterdam. Dit kan nooit de bedoelding zijn van uw beleid.

Aanscherping vignetbeleid
Alle boten in Amsterdam worden straks geregistreerd. Hoe is dat geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Welke gegevens van mij worden opgeslagen en waar worden die voor gebruikt? Bovendien is met de voorgestelde verhoging van de prijs van een vignet het varen en aanleggen in Amsterdam straks voor mij niet meer te betalen. Ik zou dat geld liever steken in de verduurzaming van mijn boot.

Met vriendelijke groet,